VŠEOBECNÉ PODMIENKY SÚŤAŽÍ V RADIO.MAX

VŠEOBECNÉ PODMIENKY SÚŤAŽÍ V RADIO.MAX

I. Úvodné ustanovenia

 1. Všeobecné podmienky súťaží sú platné pre súťaže vykonávané v rámci rozhlasového vysielania radio.MAX, na web stránkach radiomax.sk, pokiaľ osobitné pravidlá (Štatút) konkrétnej súťaže neustanovujú inak.
 2. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie sa a účasť v súťaži, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon na ochranu osobných údajov“).

 

II. Podmienky účasti v súťažiach

 1. Súťaže sú určené všetkým poslucháčom radio.MAX, návštevníkom web stránok radiomax.sk.
 2. Do súťaží sa nesmú zapájať zamestnanci a ich rodinní príslušníci spoločností prevádzkujúcich vysielanie radio.MAX, spolupracujúce osoby a ich rodinní príslušníci, ako aj zamestnanci spolupracujúcich osôb a ich rodinní príslušníci, obchodní partneri, ktorí výhry do súťaží venujú, resp. súťaže usporadúvajú, organizujú, sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú, alebo na ich vykonaní spolupracujú, ich zamestnanci a rodinní príslušníc
 3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, ktorá splní všetky osobitné podmienky súťaže zverejnené vo vysielaní radio.MAX, na web stránkach radiomax.sk, alebo inou vhodnou formou, a najmenej jeden mesiac (30 dní) pred zapojením sa do súťaže sa ona ani jej rodinní príslušníci (najmä rodičia, deti, súrodenci a manželia) nezúčastnili žiadnej inej súťaže podľa týchto podmienok.

 

III. Realizácia súťaží a zverejňovanie výsledkov súťaží

 1. Formu prihlásenia sa do súťaže (telefonicky, e-mailom, sms-kou, poštou a pod.), čo je predmetom súťaže, ako súťaž prebieha a spôsob jej vyhodnotenia radio.MAX vyhlasuje vo vysielaní, alebo na web stránkach radiomax.sk, alebo to určujú osobitné podmienky súťaže (Štatút), ktoré sú zverejnené na web stránkach radiomax.sk.
 2. V prípadoch, keď je predmetom súťaže dodanie písomností osobnej povahy, podobizní, obrazových snímkov či obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, súťažiaci zapojením sa do súťaže udeľuje spoločnosti ANTEO a.s., Fraňa Mojtu 14, 949 01 Nitra, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa vložka č. 10180/N, ktorá je oprávnená obchodovať s reklamným priestorom radio.MAX a spoločnosti MAXMEDIA s.r.o., lokalita Hetmín 7113, 927 01 Šaľa, IČO: 34 144 099, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro vložka č. 16016/T, ktorá je držiteľom licencie na vysielanie radio.MAX, bezodplatné privolenie podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka na použitie jeho písomností, podobizní, obrazových snímkov alebo obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy v súvislosti so súťažou vo vysielaní radio.MAX alebo na web stránkach radiomax.sk, a to za účelom výroby, realizácie a propagácie súťaže a zverejnenia výsledkov súťaže. Radio.MAX je oprávnené postúpiť privolenie aj na tretiu osobu.

 

IV. Podmienky získavania výhier

 1. Výhercom sa stáva osoba, ktorá riadne a najúspešnejšie splnila všetky podmienky súťaže, alebo bola vyžrebovaná, alebo bola určená v súlade s osobitnými podmienkami súťaže (Štatút), bola za výhercu podľa podmienok súťaže vyhlásená a poskytla údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby na účely realizácie práv a povinností podľa týchto podmienok.
 2. Spoločnosť ANTEO a.s., Fraňa Mojtu 14, 949 01 Nitra, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa vložka č. 10180/N, ktorá je oprávnená obchodovať s reklamným priestorom radio.MAX a spoločnosti MAXMEDIA s.r.o., lokalita Hetmín 7113, 927 01 Šaľa, IČO: 34 144 099, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro vložka č. 16016/T, ktorá je držiteľom licencie na vysielanie radio.MAX, s výslovným dobrovoľným súhlasom výhercu spracovávajú a uchovávajú osobné údaje výhercu, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, číslo OP, prípadne ďalšie podľa typu alebo charakteru výhry, a to výlučne za účelom identifikácie výhercu pre odovzdanie výhry a prípravy a spracovania výhercu do vysielania radio.MAX alebo na web stránkach radiomax.sk. Poskytnuté identifikačné údaje sú zaznamenávané a uchovávané v písomnej aj elektronickej forme, a sú s nimi vykonávané tieto spracovateľské operácie: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prehliadanie, vyhľadávanie, uchovávanie, zverejňovanie. Poskytnuté identifikačné údaje sú uchovávané po dobu do uplynutia 2 rokov odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže. Po uplynutí tejto doby budú poskytnuté identifikačné údaje podľa § 17 ods. 1 zákona na ochranu osobných údajov, bezodkladne zlikvidované. Súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov je neodvolateľný.

UPOZORNENIE: Vyslovením nesúhlasu so spracovávaním a uchovávaním osobných údajov výhercu radio.MAX nebude schopné výhercovi výhru riadne odovzdať. Pravidlá ochrany osobných údajov a práva dotknutej osoby sú uvedené v článku VIII.

 1. Účastník súťaže je povinný poskytnúť do informačného systému len pravdivé osobné údaje. Radio.MAX má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, ak účastník súťaže poskytne podklady alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený a RÁDIU MAX zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou poskytnutých informácii.
 2. Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade, že si výherca nemôže výhru prevziať (prebrať tovar, službu, zúčastniť sa na podujatí, uplatniť bonus, výhodu, atď.) nárok na výhru mu zaniká a výherca nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu. Náhradného výhercu určí radio.MAX žrebom, alebo sa ním stáva v poradí druhý najúspešnejší účastník súťaže. Výherca nie je oprávnený stanoviť za seba náhradníka.
 3. Nárok na výhru zaniká aj v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými a / alebo osobitnými podmienkami súťaže (Štatút), alebo koná v rozpore z dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o jej predĺženie radio.MAX nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.
 4. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti súťaže alebo ktoréhokoľvek rozhodnutia v súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie radio.MAX bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene súťažiaceho.
 5. Podľa § 845 Občianskeho zákonníka výhry a výhody získané v súťažiach nie sú právne vymáhateľné.

 

V. Podmienky odovzdávania výhier

 1. Výherca je o výhre, jej ďalších špecifikáciách a spôsobe čerpania alebo uplatnenia výhry informovaný telefonicky. Ak si to charakter výhry vyžaduje, výherca je povinný poskytnúť súčinnosť pri preberaní alebo uplatnení výhry.
 2. Výherca je oprávnený prevziať si výhru osobne v lehote 1 mesiaca odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže, alebo bude výhercovi na jeho požiadanie doručená poštou / kuriérom, ak nie je určené inak, alebo iné podmienky prevzatia výhry nevyplývajú z obsahu a charakteru súťaže.
 3. Na spôsobe prevzatia výhry sa radio.MAX s výhercom dohodne, inak platí, že si výherca prevezme výhru osobne.
 4. Osobne je možné prevziať výhru v pracovných dňoch od 8.00 do 15:30 v kancelárii radio.MAX  – Akademická 4 (budova Agroinštitútu), 949 01 Nitra.
 5. Výherca je povinný sa pri preberaní výhry preukázať platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Za maloletého výhercu preberá výhru zákonný zástupca.
 6. Radio.MAX nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave / doručovaní kuriérom alebo v súvislosti s nimi. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postúpi radio.MAX na výhercu.
 7. V prípadoch, keď výhry do súťaže venuje obchodný partner a / alebo sú výhercom doručované prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, spoločnosť ANTEO a.s., Fraňa Mojtu 14, 949 01 Nitra, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa vložka č. 10180/N, ktorá je oprávnená obchodovať s reklamným priestorom radio.MAX a spoločnosti MAXMEDIA s.r.o., lokalita Hetmín 7113, 927 01 Šaľa, IČO: 34 144 099, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro vložka č. 16016/T, ktorá je držiteľom licencie na vysielanie radio.MAX, s výslovným dobrovoľným súhlasom výhercu poskytnú obchodnému partnerovi a / alebo kuriérskej spoločnosti osobné údaje výhercu, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, číslo OP, prípadne ďalšie podľa typu alebo charakteru výhry, a to výlučne za účelom identifikácie výhercu pre odovzdanie výhry. Poskytnuté identifikačné údaje sú obchodnému partnerovi poskytnuté v elektronickej forme a kuriérskej spoločnosti v písomnej aj v elektronickej forme a obchodný partner a / alebo kuriérska spoločnosť s nimi môže nakladať výlučne za účelom identifikácie výhercu pre odovzdanie výhry a v zmysle zákona na ochranu osobných údajov. Súhlas na poskytnutie osobných údajov je neodvolateľný.

UPOZORNENIE: Vyslovením nesúhlasu s poskytnutím osobných údajov výhercu za účelom dodania výhry obchodný partner a / alebo kuriérska spoločnosť nebudú schopní zabezpečiť výhercovi riadne dodanie výhry. Pravidlá ochrany osobných údajov a práva dotknutej osoby sú uvedené v článku VIII.

 1. V prípadoch, kedy sú predmetov výhry lístky na koncert alebo podujatie, radio.MAX nezodpovedá za prípadné zrušenie koncertu alebo podujatia, resp. zmenu miesta a/alebo času a/alebo dátumu koncertu alebo podujatia. V prípade zrušenia koncertu alebo podujatia, resp. zmeny miesta a/alebo času a/alebo dátumu koncertu alebo podujatia, nevzniká výhercovi nárok na akúkoľvek peňažnú resp. nepeňažnú kompenzáciu zo strany radio.MAX.

 

VI.Zdaňovanie výhier

 1. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € organizátorom súťaže, daň z príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej túto hodnotu, vychádzajúc z podaného daňového priznania.
 2. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, nepeňažná výhra v hodnote nad 350 € podlieha odvodom na verejné zdravotné poistenie, pričom sadzba poistného je vo výške 14%. Takéto poistné z výhry sa vysporiada formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré spracuje zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania, ktoré jej poskytne daňový úrad.

 

VII.Priamy marketing

 1. V špecifických prípadoch, keď výhry do súťaže venuje obchodný partner, spoločnosť ANTEO a.s., Fraňa Mojtu 14, 949 01 Nitra, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa vložka č. 10180/N, ktorá je oprávnená obchodovať s reklamným priestorom radio.MAX a spoločnosti MAXMEDIA s.r.o., lokalita Hetmín 7113, 927 01 Šaľa, IČO: 34 144 099, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro vložka č. 16016/T, ktorá je držiteľom licencie na vysielanie radio.MAX, s výslovným dobrovoľným súhlasom výhercu môžu poskytnúť obchodnému partnerovi osobné údaje súťažiaceho, ktorými sú identifikačné údaje: meno, priezvisko, emailová adresa, a to výlučne za účelom priameho marketingu obchodného partnera. Poskytnuté identifikačné údaje sú obchodnému partnerovi poskytnuté v elektronickej forme a obchodný partner s nimi môže nakladať výlučne na účely priameho marketingu a v zmysle zákona na ochranu osobných údajov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Pravidlá ochrany osobných údajov a práva dotknutej osoby sú uvedené v článku VIII.

 

VIII.Záverečné ustanovenia

 1. Radio.MAX si vyhradzuje právo na jednostrannú úpravu / zmenu všeobecných podmienok súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou. Radio.MAX sa zaväzuje v dostatočnom predstihu informovať poslucháčov o všetkých zmenách všeobecných podmienok súťaží.
 2. Pravidlá súťaže vstupujú do platnosti v deň ich uverejnenia na internetovej stránke www.radiomax.sk.  
 3. Všetci účastníci súťaže sú týmito pravidlami viazaní a účasťou v súťaži sa ich zaväzujú dodržiavať
 4. Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

RÁDIO MAX >>